การนำเสนอผลิตภัณฑ์โครงการ U2T for BCG และการปฐมนิเทศอาจารย์ประจำตำบลโครงการ U2T for BCG มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ |||||
ระหว่างวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 น.

ความคิดเห็น