เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Data Science and Big Data Analytics จัดโดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๓๐ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ ณ ห้อง Abloom Exclusive Serviced Apartments สนามเป้า แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ

ความคิดเห็น