วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 นำเสนอผลิตภัณฑ์ของตำบลสะแกซำ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ในโครงการ U2T for BCG ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (อาคาร 15) 

ความคิดเห็น