วันที่ ๒ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดกิจกรรมค่ายครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (Summer Camp) สำหรับนักนิสิตศึกษาในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ชั้้นปีที่่ 5 (Online) จัดโดยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด วันที่ ๒-๓ กรกฎาคม ๑๘-๑๙ และวันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕

ความคิดเห็น