❇️อบรมโครงการผลักดันการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสร้างความเป็นเลิศสู่สากล
📌 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์หงส์พันธ์ ชั้น 2
อาคารนวัตปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
วันที่ 29 มิถุนายน 2565

ความคิดเห็น