วันที่ 26 มิถุนายน 2565 เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครงาน U2T ในรูปแบบออนไลน์

ความคิดเห็น