โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการจัดเก็บระบบประปาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในประเทศไทย

2 รุ่น ระหว่างวันที่ 20-21 มิถุนายน 2565 และ 23-24 มิถุนายน 2565 โดยสาขาวิชาภูมิสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์

ความคิดเห็น