วันที่ 28 พฤษภาคม 2565 สาขาวิชาภาษาไทยได้ดำเนินการจัดชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) ครูในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น รอบที่ 2

ความคิดเห็น