วันที่ 19 มิถุนายน 2565 เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะ ด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ฟลักสูตร “การทำเกมคำศัพท์ (HANG MAN) ด้วย Appscript” ในรูปแบบออนไลน์

 

 

ความคิดเห็น