วันเสาร์ ที่ 18 มิถุนายน 2565 ปฏิบัติหน้าที่ คุมสอบและแปลล่าม การสอบวัดคุณสมบัติ Q.E. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ตึก 15 ชั้น 8

ความคิดเห็น