พี่ๆทีมงานอนุรักษ์พลังงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ดูแลฝึกประสบการณ์จริง
ให้น้องๆ เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้า
ในด้านระบบไฟฟ้า ,ระบบเครื่องปรับอากาศ
เพื่อให้น้องๆได้มีความรู้ความสามารถยิ่งขึ้น

16 มิถุนายน 2565

ความคิดเห็น