วิชาฟิสิกส์เป็นวิทยาศาสตร์แขนงหนึ่งที่ศึกษาเกี่ยวกับปรากฏการณ์ธรรมชาติของสิ่งแวดล้อม รอบ ๆ ตัว การศึกษาเพื่อหาทฤษฎีและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ จึงต้องมีพื้นฐานมาจากการสังเกตจาก ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นโดยตรง หรือสร้างปรากฏการณ์ขึ้นในห้องทดลอง ซึ่งจะต้องใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยศึกษาจากการสังเกต รวบรวมข้อมูลต่างๆ เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งต่างๆ จนสรุปเป็นทฤษฎีและกฎ นอกจากนี้ความรู้ทางฟิสิกส์ยังได้มาจากจินตนาการโดยการสร้างแบบจำลอง (model) ทางความคิดโดยใช้หลักการของฟิสิกส์ซึ่งนำไปสู่การสรุปเป็นทฤษฎีและมีการทดลองเพื่อตรวจสอบทฤษฎี

ไฟล์แนบ

pdf คำนำ สอน

ขนาดไฟล์ 754 KB | จำนวนดาวน์โหลด 326 ครั้ง

pdf 1

ขนาดไฟล์ 868 KB | จำนวนดาวน์โหลด 433 ครั้ง

pdf 2

ขนาดไฟล์ 1 MB | จำนวนดาวน์โหลด 285 ครั้ง

ความคิดเห็น