คำอธิบายรายวิชา     ทัศนศาสตร์เชิงเรขาคณิตและเชิงฟิสิกส์  การแทรกสอด  ฟาร์ฟิลด์ดิฟแฟรกชัน   แฟรกชันโคฮีเรนซ์ และโพราไรเซซัน

ทัศนศาสตร์แบ่งเป็นทัศนศาสตร์เชิงเรขาคณิตและทัศนศาสตร์เชิงกายภาพ โดยที่ทัศนศาสตร์เชิงเรขาคณิตเป็นกาศึกษาเรื่องของแสงที่เกี่ยวกับปรากฏการณ์ในระดับมหภาคซึ่งประกอบด้วย   หัวข้อสาคัญคือการสะท้อนแสง(Reflection) ดัชนีหักเหแสง(Index of Refraction)กฎของสเนล(Snell’s Law for Refraction)การสะท้อนกลับหมดภายใน(Total Internal Reflection)เป็นต้น ส่วนทัศนศาสตร์เชิงกายภาพเป็นการศึกษาเกี่ยวกับปรากฏการณ์ในระดับจุลภาคที่ระดับใกล้เคียงความยาวคลื่นแสง เช่น การเลี้ยวเบน และการแทรกสอดของแสง   คลื่นแสงในตัวกลางโปร่งแสง ถ้าพิจารณา k ในสมการของแมกซ์เวล( Maxwell’s Equations ) จะเกี่ยวข้องกับดัชนีหักเหแสง(index of refraction) n ในคลื่นแสงมีข้อกำหนดเกี่ยวกับอันตรกิริยากับสิ่งอื่นต่อเมื่อความยาวคลื่นแสงจะต้องสั้นกว่าวัตถุที่คลื่นแสงมีอันตรกิริยาด้วย

ไฟล์แนบ

pdf 101-186

ขนาดไฟล์ 4 MB | จำนวนดาวน์โหลด 340 ครั้ง

pdf 001-100

ขนาดไฟล์ 5 MB | จำนวนดาวน์โหลด 360 ครั้ง

pdf optic ex

ขนาดไฟล์ 6 MB | จำนวนดาวน์โหลด 269 ครั้ง

ความคิดเห็น