ผู้วิจัย

เสาวนีย์ ชูจันทร์ และ รณชัย คนบุญ

บทคัดย่อ

การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเป็นหนึ่งในทฤษฎีการเรียนรู้ที่มุ่งให้บุคคลเกิดความตระหนักรู้อย่างลึกซึ้ง ในการเปลี่ยนแปลงความคาดหวังที่คุ้นชินและมีมุมมองที่เกิดการบูรณาการเพื่อเปิดรับสิ่งใหม่ ๆ ทำให้สามารถตัดสินใจเลือกหรือกระทำสิ่งต่าง ๆ บนพื้นฐานใหม่ที่เกิดขึ้น การนำแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงมาปรับใช้ในสถานการณ์การที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงมีความสำคัญ เนื่องจากการประกาศมาตรการปิดสถานศึกษาทำให้นักศึกษาไม่สามารถไปเรียนที่มหาวิทยาลัยได้ตามปกติ ดังนั้นการเรียนทางไกลรูปแบบต่าง ๆ จึงเข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้น บทความวิชาการนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้อาจารย์ได้นำแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงไปใช้ในการสอนแต่ละรายวิชาที่ต้องเปลี่ยนแปลงไปในสถานการณ์การที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 บทความนี้จึงนำเสนอการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา แนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง กระบวนการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง และการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงสำหรับนักศึกษาพยาบาล

บรรณานุกรม

Alejandro, B. M., Jeremiah, C., Alexander, E., Ari, O., Vivek, P., Laurens, S., & Elizabeth, S. (2020). Private equity and the new reality of coronavirus. Retrieved March 18, 2020, from https://www.mckinsey.com/indus tries/private-equity-and-principal-investors/our-insights/private-equity-and-the-new-reality-of-coronavirus Cussker, M. P. (2013). Harnessing the Potential of Constructive Developmental Pedagogy to Achieve. Transformative Learning in Social Work Education. Journal of transformative Education, 11(1), 3-25. McKinsey & Company. (2020). COVID-19 Briefing material: Global health and crisis response. Retrieved June 1, 2020, from https://www.mckinsey.com/~/media/ McKinsey/Business%20Functions/Risk/Our%20Insights/COVID%2019%20Implications%20for%20business/COVID%2019%20May%2027/COVID-19-Facts-and-Insights-June-1-vF.pdf Mezirow, J. (2000). Learning as transformation: Critical perspectives on a theory in progress. San Francisco, CA: Jossey-Bass. Mezirow, J. (2003). Transformative learning as discourse. Journal of transformative Education, 1(1), 58-63. Mezirow, J. (2012). Learning to think like an adult: Core concepts of transformation theory. In E. Taylor, and P. Cranton (eds), The Handbook of Transformative Learning: Theory, Research and Practise. (pp. 73-96). San Francisco, CA: Jossey-Bass. Muenthaisong, S., Amornrojanavaravutti, W., Songsri, C., Piasai, K., Charoennukul, A., Howharn, C., H.,… Muenthaisong, K. (2018). Transformative learning for nursing students. College of Asian Scholars Journal, 8, 150-163. Pakdeto, R., & Arpaichiraratana, C. (2016). An application of transformative learning in arranging learning experience regarding ethical decision making for nursing students. Thai Red Cross Nursing Journal, 9(1), 1-10. Parnichparinchai, T. (2016). Transformative learning : A learning management in pre-service teacher training. The Golden Teak: Humanity and Social Science, 22(2), 1-11. Poohongthong, C. (2017). Transformative Learning: Challenges for instructors in Higher Education1. Journal of Behavioral Science, 24(1), 163-182.

ไฟล์แนบ

pdf TRANSFORMATIVE

ขนาดไฟล์ 177 KB | จำนวนดาวน์โหลด 776 ครั้ง

ความคิดเห็น