เมื่อวันที่ 22-25 พฤษภาคม 2565 ได้เข้าอบรมและสามารถสอบผ่านในการสอบวัดทักษะเพื่อรับใบวุฒิบัตร ICDL (มาตรฐานสากลทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล)

ความคิดเห็น