วิทยากรบรรยายในหัวข้อ “คริปโทเคอร์เรนซี: ความผันผวนและการป้องกันความเสี่ยง” ในวันที่ 25 พ.ค. 65 จัดโดยสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินการคลัง คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ความคิดเห็น