เข้ารับการอบรมโครงการ การสร้างดิจิทัลคอนเทนต์อย่างง่ายด้วย WordPress เพื่อที่จะให้อาจารย์ บุคคลากร สามารถส่งสื่อประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร และภาพกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างง่าย ๆ โดยโครงการได้ให้ความรู้ การแนะนำวิธีการสร้างสื่อ การลงรูปภาพ ปรับแต่ง สื่อต่าง ๆ เพื่อให้ข่าวสารประชาส้มพันธ์นั้นมีคงามน่าสนใจ โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้น ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์หงส์พันธ์ ชั้น 2 อาคารนวัตปัญญา

ความคิดเห็น