นายคชาธร วงศ์นิมิตร
ได้รับเกียรติบัตร
ผู้เข้ารับการอบรม โครงการ  สื่อสานสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
เรื่อง “การทำสกู๊ปข่าว เล่างาน ในยุคดิจิทัล”
เพื่อให้เครือข่ายประชาสัมพันธ์ ได้สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับสื่อมวลชนได้รับความรู้ และทักษะด้านการทำสกู๊ปข่าว
ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2565
มอบโดย รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
📌ณ ห้องประชุมพุทธรักษา อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

ความคิดเห็น