วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 13:30 

ร่วมฟัง “จีนเก็บบุปผา: สนทนางานวิจัยจีนศึกษา”สนทนางานวิจัยจีนศึกษา” ครั้งที่ 1
เรื่อง รูปเคารพเจิ้งเหอในไทย

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุรสิทธิ์ อมรวณิชศักดิ์ และอาจารย์จุฑามาศ ประมูลมาก

ถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live: ศูนย์การเรียนรู้จีนศึกษาบรมราชกุมารี

ความคิดเห็น