คุณเมธัส แจ่มศรี หัวหน้าฝ่ายข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30-16.00 น. อาจารย์ตติยา ทะนวนรัมย์ ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้เข้าร่วมอบรมในโครงการสื่อสานสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เรื่อง “การทำสกู๊ปข่าว เล่างาน ในยุคดิจิทัล” ณ ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ จัดโดยงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เครือข่ายประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับสื่อมวลชนได้รับความรู้ และทักษะด้านการทำสกู๊ปข่าว

ความคิดเห็น