ทางหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ขอขอบพระคุณท่าน รศ.ประสิทธิ สุวรรณรักษ์ และท่าน ผศ. น้อย สุปริงคลัด เป็นอย่างสูงที่ให้เกียตรมาเป็นวิทยากร ในโครงการบริหารจัดการหลักสูตร รปม

ความคิดเห็น