วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 เข้าร่วมโครงการ การประชุมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานทางการศึกษา (MOU) และสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ครูนิเทศก์ และครูพี่เลี้ยงของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา ผ่านระบบ Zoom Meeting

ความคิดเห็น