อบรมการเขียนวิเคราะห์ค่างานของสายสนับสนุน
วันที่ 24-25 พฤษภาคม 2565
ณ ห้องประชุมพุทธรักษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น