วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 เข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะหลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย จัดโดยคณะครุศาสตร์ ณ ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น 3 อาคาร 15

ความคิดเห็น