กิจกรรม พบปะให้ความรู้กับ นักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 รุ่น 2567

โดย คณาจารย์ให้ความรู้และพูดคุยกับนักศึกษา ให้ความรู้ทางดนตรีและการดำเนินชีวิตเส้นทางเป้าหมาย

ความสำคัญของครูดนตรี เพื่อให้นักศึกษาใหม่มีทิศทางในการเป็นครูดนตรีที่ดี

ความคิดเห็น