วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2565 เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะครุศาสตร์ เพื่อรองรับการสร้างวิศวกรสังคม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น