วันนี้ข้าพเจ้าได้รับเกียรติให้เข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง งานสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียน 5 องค์ประกอบและการสร้างจิตสำนึกในคุณค่าของพันธุ์ไม้ ณ ห้องประชุมพุดน้ำบุษย์

 

ความคิดเห็น