ศูนย์ภาษา สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวมินทร์ ประชานันท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ พร้อมทั้งคณาจารย์และเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ได้ดำเนินโครงการจัดการทดสอบความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษโดยใช้ข้อสอบมาตรฐานมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (BRU English Test) สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 18-20 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมโกวิทเชื่อมกลาง โดยแบ่งการทดสอบออกเป็น 4 รอบ ดังนี้
รอบที่ 1 เวลา 08.30-10.00 น.
รอบที่ 2 เวลา 10.30-12.00 น.
รอบที่ 3 เวลา 13.30-15.00 น.
รอบที่ 4 เวลา 15.30-17.00 น.
การทดสอบในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากนักศึกษาเป็นอย่างมาก มีนักศึกษาเข้าร่วมการทดสอบทั้งสิ้น จำนวน 2,386 คน จากนักศึกษาทั้งหมด จำนวน 2,639 คน โดยนักศึกษาแต่ละคณะเข้าร่วมการทดสอบ ดังนี้
1. คณะครุศาสตร์ 634 คน
2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร 102 คน
3. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 182 คน
4. คณะพยาบาลศาสตร์ 42 คน
5. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 593 คน
6. คณะวิทยาการจัดการ 435 คน
7. คณะวิทยาศาสตร์ 398 คน

ความคิดเห็น