ร่วมฟังเสวนาออนไลน์

Little Big Communities Talk (Season 2) #EP3

.ในหัวข้อ “บทบาทใหม่หน่วยจัดการเรียนรู้ระดับพื้นที่ ในศตวรรษที่ 21 สู่การพัฒนาทักษะเยาวชนและแรงงานนอกระบบ” ในวันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 – 12.00 น.

.สำหรับการเสวนาในครั้งนี้ แบ่งเป็น 2 หัวข้อที่น่าสนใจในการทำงานเพื่อช่วยเหลือและหนุนเสริมทักษะต่าง ๆ ให้แก่เยาวชนนอกระบบ ให้มีศักยภาพและเกิดทักษะในการดำรงชีวิตอย่างสมบูรณ์แบบตรงตามเป้าหมายของโครงการ

.เริ่มต้นที่หัวข้อเสวนาแรก ‘หน่วยจัดการเรียนรู้’ กลไกลดความเหลื่อมลำทางการศึกษายังได้มีระดับพื้นที่ โดยตัวแทนภาคีเครือข่ายกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางศึกษา (กสศ.) ผู้มีประสบการณ์การทำงานกับเยาวนอกระบบโดยตรง จาก 2 ท่านผู้เชี่ยวชาญ ที่มาพร้อมกับ 2 ประเด็น ได้แก่

  • ‘ค้นหา ช่วยเหลือ ส่งต่อ’ กลไกการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ

โดย ดร.นิสาพร วัฒนศัพท์ หัวหน้าโครงการพัฒนาระบบการดูแลเด็กแบบรายกรณีระดับพื้นที่ (Case Management System)

  • พื้นที่ปิด ไม่ปิด(กั้น)การเรียนรู้’ บทเรียนลดความเหลื่อมล้ำ ด้านการศึกษาในสถานพินิจฯ

โดย คุณศุภชัย ไตรไทยธีระ ผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษา สำหรับเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม

.นอกจากนี้ยังมีอีกไฮไลท์พิเศษจากตัวแทนหน่วยจัดการเรียนรู้ที่จะร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยน ในหัวข้อเสวนา ‘บทบาทใหม่ของหน่วยจัดการเรียนรู้ระดับพื้นที่ในศตวรรษที่ 21 สู่การพัฒนาทักษะเยาวชนและแรงงานนอกระบบ’ ที่จะเล่าถึงประสบการณ์การทำงานในพื้นที่เพื่อหนุนเสริมทักษะอาชีพ ควบคู่กับการพัฒนาทักษะเยาวชนนอกระบบในพื้นที่ มีวิธีการออกแบบหรือกระบวนการอย่างไร ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย และที่สำคัญยังเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่ผสมผสานคน 2 วัย (คนรุ่นเก่าและคนรุ่นใหม่) ไว้ด้วยกัน กับประเด็นที่น่าสนใจจาก 2 หน่วยจัดการเรียนรู้ ได้แก่

  • แม่ทา SE ‘โมเดล’ พัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาชุมชน

คุณพฤติพร จินา ผู้รับผิดชอบโครงการ

คุณอาทิวราห์ คำกาศ เยาวชนผู้ประสานงานประจำศูนย์เครือข่ายของหน่วยจัดการเรียนรู้

คุณปวีณา ราชสีห์ พี่เลี้ยงประจำภาคเหนือ

  • ผึ้งแตกรัง…สร้างการเรียนรู้

คุณไอรดา ม่วงพาณิช ผู้รับผิดชอบโครงการ

คุณจักรพงษ์ คงเจริญ เยาวชนนอกระบบการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ

คุณรัตนา ชูแสง พี่เลี้ยงประจำภาคใต้

.ปิดท้ายด้วยเสวนาด้วยการสรุปภาพ “รวมบทบาทความสำคัญของหน่วยจัดการเรียนรู้ในการหนุนเสริมเยาวชนและแรงงานนอกระบบ” โดย ดร.สมคิด แก้วทิพย์ ผู้จัดการโครงการ ฯ

ความคิดเห็น