อาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษาชั้นปีที่ 1 – ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์

 ในวันพุธ ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2566 เวลา 13:00-13:50 น. ณ อาคารสิริวิชญากร ตึก 19 ชั้น 4 ด้วยในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้กำหนดปฏิทินให้อาจารย์ที่ปรึกษา พบนักศึกษาชั้นปีที่ 1 – ชั้นปีที่ 4

ความคิดเห็น