อบรมระบบ ERP ระบบบริหารทรัพยากรองค์กร
เพื่อความพร้อมในการทำงานของระบบใหม่ และตรวจสอบความถูกต้อง ข้อแก้ไขในระบบ
18 พฤษภาคม 2565
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น