ภาพบรรยากาศงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
👨‍🎓#รุ่นที่2 วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ความคิดเห็น