5-7 พค 2565 โครงการต้นแบบระบบการอบรมกลุ่มหลักสูตร ทักษะดิจิทัลพื้นฐานที่จำเป็นขั้นสูงเฉพาะทางเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรดิจิทัล ทางการศึกษา ในบริบทประเทศไทย

ความคิดเห็น