โครงการต้นแบบระบบการอบรมกลุ่มหลักสูตร ทักษะดิจิทัลพื้นฐานที่จำเป็น และทักษะชั้นสูงเฉพาะทาง วันที่ 5-7 พค 2565

ความคิดเห็น