สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดโครงการคณิตศาสตร์สัมพันธ์ครั้งที่ 18 เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ ทักษะ รวมทั้งเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีเวทีในการแสดงความรู้ความสามารถ แลกเปลี่ยนความรู้และสานสัมพันธ์อันดีในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ระหว่างสถาบันในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 เนื่องจากสถานการณ์โควิดจึงจัดงานเป็นรูปแบบออนไลน์และมีการบรรยายในหัวข้อ “เวทคณิต” 

ความคิดเห็น