สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกทรงโปรดประทานผ้าพระกฐินให้มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ น้อมถวายวัดทุ่งโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 ร่วมพิธีสมโภชผ้าพระกฐินประทาน  ณ เวทีราชภัฏภิรมย์

ความคิดเห็น