วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕
เข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้นำนักศึกษาและประกันคุณภาพการศึกษา เรื่อง การบริหารโครงการและการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกษสุกา บูรณพันศักดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา และ อาขารย์นฤมล จิตต์หาญ รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร ผ่านชองทาง Microsoft Teams

ความคิดเห็น