การสอบ Recital เมื่อวันที่ 29-1 มีนาคม 2567
@ร้านกาแฟ Unique Cafe’ บุรีรัมย์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์)

ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 3 เอกกีตาร์ไฟฟ้า 🎸🎸
ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

สาขาวิชาดนตรีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และ
สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

นำทีมโดย อ.ดร.รพีพล หล้าวงษา

ความคิดเห็น