20 เมษายน 2565 ติดตามการแปรรูปกล้วยที่บ้านสวายจีกหมู่ 2  

กิจกรรมในโครงการโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565

“โครงการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์แบบมีส่วนร่วมในพื้นที่ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์”

 

ความคิดเห็น