เป็นอาจารย์ผู้สอนรายวิชาวรรณกรรมวิจารณ์ ดูแลและส่งเสริมให้นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ ส่งผลงานเข้าประกวดบทวิจารณ์วรรณกรรมร่วมสมัยดีเด่น ดวงใจวิจารณ์ ปี 2565 โดยการสนับสนุนของ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

ในการนี้ผลงานของนักศึกษาผ่านการคัดสรรบทวิจารณ์ รอบแรก จำนวน 5 คน 

          

 

ความคิดเห็น