ด้วยสำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ได้จัดงานสันสงกรานต์และวันผู้อายุ วันที่ 11 เมษายน 2565 ณลานประดิษฐานพระพุทธสัพพัญญูสุคโตโดยได้มีท่านอธิการบดี มาเป็นประธานในพิธี และ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคคลากรและจ้าหน้าที่ร่วมงานในครั้งนี้ด้วย

ความคิดเห็น