วันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕
ร่วมพิธีเปลี่ยนผ้าอังสะและสรงน้ำ พระพุทธสัพพัญญูสุคโต ร่วมรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่

ความคิดเห็น