เข้าร่วมการส่งเสริมภาษาอังกฤษกับครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 7-8 เมษายน 2565

เวลาในการอบรม 09.00-16.00 น. วิทยากรโดย อ.พัลลภา เลิศเจริญวนิช

อบรมออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting

ความคิดเห็น