การอบรมโครงการเสริมความรู้ด้านภาษาไทยแก่ครูผู้สอนภาษาไทย

วันที่ 28-29 สิงหาคม 2564

จัดโดยสำนักงานราชบัณฑิตยสภา

(อบรมผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings)

 

ความคิดเห็น