วันที่ 7 เมษายน 2565 เข้าอบรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อมัลติมีเดียแบบ interactive ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์หงส์พันธ์ ชั้น 2 และแบบออนไลน์ MS Team อาคารนวัตปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น