วันอังคาร ที่ 15 มีนาคม 2565 เข้าฟังบรรยายโครงการเวทีวิชาการจีนศึกษา ครั้งที่ 7 หัวข้อเรื่อง “พุทธ เต๋า ขงจื่อ เสมือนหนึ่งเดียวในห้องสิน วรรณกรรมเอกสมัยราชวงศ์หมิง” โดยรองศาสตราจารย์ ดร.บุรินทร์ ศรีสมถวิล อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

 

 

ความคิดเห็น