วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565 เข้าฟังบรรยายโครงการเวทีวิชาการจีนศึกษา ครั้งที่ 8/2564 สถาบันขงจื๊อ มก. หัวข้อเรื่อง “การแปลวรรณกรรมภาษาจีนเป็นภาษาไทย” โดยรองศาสตราจารย์ ดร.กนกพร นุ่มทอง รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะมนุษยศาสตร์และอาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เวลา 09:00-12:00 บรรยายผ่านโปรแกรม voov meeting

ความคิดเห็น