เข้าร่วมปรึกษาการพัฒนาหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ คณะครุศาสตร์ สาขาการสอนวิชาภาษาจีน
วันที่ 2 มีนาคม 2565ได้รับเกียรติให้เป็นผู้ทรงในการประชุมปรึกษาการพัฒนาหลักสูตรใหม่ 4 ปี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาจีน

ความคิดเห็น