ขอบคุณสำหรับการประกวดเว็บไชต์ระดับคณะ (รางวัลชนะเลิศ) การประกวดแข่งขันเว็บไชต์ personal website (รางวัลชนะเลิศ) และขอขอบคุณสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่จัดโครงการดีๆ นะคะ

ความคิดเห็น