อบรม “ภาษาเมียนมาเบื้องต้น” รุ่นที่ 4
วิทยากรโดย Miss Lwan Po ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาและวัฒนธรรมเมียนมา ของสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล
อบรมวันที่ 23 – 25 มีนาคม 2565
เวลา 18.00 – 20.00 น.
ผ่านระบบออนไลน์ Webex Meeting

ความคิดเห็น